parallels-awingu

Corel (now Alludo) Acquires Awingu to Accelerate Its Secure Remote Workspace Offering. Read more

Port of Antwerp replaces Citrix with Awingu

Nederlandstalige versie: zie onder

Port of Antwerp (Havenbedrijf Antwerpen) plays an important role in the daily operation of the Belgian port. Their 1500 employees manage and maintain, among other things, the docks, bridges and locks of the second largest port in Europe. They are also responsible for towing and dredging work in the docks. In order to make remote working for their administrative staff safe, simple and efficient, they replaced their Citrix environment with Awingu’s digital workplace.

Homegrown Citrix alternative

In the past, teleworkers and people in the field at Port of Antwerp used Citrix as a solution to gain access to applications and documents.

"We were no longer completely satisfied with Citrix. We feel it is a very complex solution with many different servers. In addition, we found that the licensing model used was no longer in line with the added value for our limited user population. That's why we started looking for a simpler alternative".
stijndebondt
Stijn De Bont
System Administrator, Port of Antwerp

The Port Authority took a look at Awingu, and decided to study the digital workplace with a focus on simplicity and safety. “We first made a comparison with another solution,” says Stijn, “but a lot of the workspace functionalities we were looking for were missing. For example, it wasn’t completely HTML5-ready, there was no multi-monitor support and True SSO. These were all functionalities that were high on our wish list”. When comparing Awingu with Citrix, Port of Antwerp came to the conclusion that Awingu was the better choice, given its simplicity in both management and use.

"Simplicity is a core value of the Port Authority, which is why we are always charmed when we find it in management software solutions. What's more, this simplicity means that we have much more time for other innovative projects, something that is in the DNA of the Port Authority."
erwinverstraelen
Erwin Verstraelen
Member of the Executive Committee, responsible for digitisation and innovation

Extensive security tests

A company like Port of Antwerp manages and processes a mass of sensitive data. Data security is therefore of the utmost importance, and they wanted to prevent it rather than cure it. That’s why Yannick Herrebaut, Port of Antwerp’s Cyber Resilience Manager, ran extensive tests on the Awingu software to make sure that Awingu’s “Zero Trust, zero complexity” mantra was right.

The digital workspace passed all tests without any problems. “An additional advantage of Awingu is that our external IDP integrated seamlessly within Awingu. This allowed us to take full advantage of the built-in SSO capabilities to give our users easier and safer access to their applications and files,” says Stijn.

Awingu within Port of Antwerp

Currently, the use of Awingu at the Port Authority is twofold: on the one hand, home workers and remote workers (mostly administrative staff) are given secure access via any device to their data and applications. On the other hand also for the use of applications that send a lot of data over the network and then typically become very slow via an ordinary VPN solution. The latter is not a problem with Awingu, because there the data transfer is limited to the pixel rendering of the workstation. In addition, there are applications at the Port Authority that simply do not work over VPN, which Awingu brings to the end user without any problems. Awingu is also used to give access to technical applications that run on a server to which only certain users have access.

Find out more about Awingu!

About the author
karel
Karel Van Ooteghem

Marketing Manager

Port of Antwerp vervangt Citrix door Awingu

Port of Antwerp (Havenbedrijf Antwerpen) heeft een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de Antwerpse haven. Hun 1500 medewerkers beheren en onderhouden onder andere de dokken, bruggen en sluizen van de op een na grootste haven van Europa. Daarnaast staan zij ook in voor sleep- en baggerwerken in de dokken. Om remote working voor hun administratief personeel op een veilige, eenvoudige en efficiënte manier te laten verlopen, gingen ze met Awingu’s digitale werkplek in zee.

Citrixalternatief van eigen bodem

In het verleden gebruikten telewerkers en mensen in the field bij Port of Antwerp Citrix als oplossing om toegang te krijgen tot applicaties en documenten. “We waren niet meer helemaal tevreden over Citrix”, vertelt Stijn De Bont (systeembeheerder) ons. “Het is naar ons aanvoelen een erg complexe oplossing met veel verschillende servers. Daarnaast vonden we het gehanteerde licentiemodel niet meer in lijn met de meerwaarde voor onze beperkte gebruikerspopulatie. Daarom gingen we op zoek naar een eenvoudiger alternatief.”

Het Havenbedrijf kwam al gauw uit bij Awingu, en besloot de digitale werkplek met focus op eenvoud en veiligheid van dichtbij te bestuderen. “We maakten eerst nog de vergelijking met een andere oplossing,” vertelt Stijn, “maar daar ontbraken veel van de workspace functionalities die we zochten. Zo was het niet helemaal HTML5-ready, was er geen multi-monitor support en True SSO. Allemaal functionaliteiten die bij ons hoog op de verlanglijst stonden.” Bij het vergelijken van Awingu met Citrix kwam Port of Antwerp tot de conclusie dat Awingu, gezien de eenvoud in zowel beheer als gebruik, de betere keuze was. “Eenvoud is een kernwaarde van het Havenbedrijf en daarom zijn we steeds gecharmeerd wanneer we dit in beheer van softwareoplossingen terug vinden. Bovendien zorgt die eenvoud ervoor dat we veel meer tijd hebben voor andere innovatieve projecten, iets dat in het DNA van het Havenbedrijf zit”, aldus Erwin Verstraelen, die als lid van het directiecomité verantwoordelijk is voor digitalisatie en innovatie.

Uitgebreide security tests

Een bedrijf als Port of Antwerp beheert en verwerkt een massa aan gevoelige data. Dataveiligheid is daarom van allergrootst belang, en ze wilden hier liever voorkomen dan genezen. Daarom liet Yannick Herrebaut, Port of Antwerps Cyber Resilience Manager, uitgebreide tests lopen op de Awingu software om zich ervan te vergewissen dat Awingu’s “Zero Trust, zero complexity”-mantra wel degelijk klopte.

De digital workspace doorstond alle tests zonder problemen. “Een extra voordeel van Awingu is dat onze external IDP naadloos integreerde binnen Awingu. Daardoor konden we ten volle gebruik maken van de ingebouwde SSO-mogelijkheden om onze gebruikers eenvoudiger en veiliger toegang te verlenen tot hun applicaties en bestanden”, aldus Stijn.

Awingu binnen Port of Antwerp

Momenteel is het gebruik van Awingu bij het Havenbedrijf tweeërlei: enerzijds krijgen thuis- en afstandswerkers (veelal administratief personeel) er een veilige toegang via eender welk toestel mee tot hun data en applicaties. Anderzijds ook voor het gebruik van applicaties die veel data over het netwerk versturen en dan typisch erg traag worden via een gewone VPN-oplossing. Dat laatste is bij Awingu is dat geen probleem, want daar blijft de data transfer beperkt tot de pixel rendering van de werkplek. Daarnaast zijn er bij het Havenbedrijf applicaties die simpelweg niet werken over VPN, die Awingu zonder problemen tot bij de eindgebruiker brengt. Om af te sluiten wordt Awingu ook gebruikt om toegang te geven tot technische applicaties die op een server draaien waar slechts bepaalde gebruikers toegang tot krijgen.

Meer weten over Awingu? Start je gratis trial!

Table of contents
Want to learn more about Awingu?
This website uses cookies. Read our transparent cookie policy!